Ansökan är öppen, välkomna!

Vill du gå på en av Sveriges mest samtida högskoleförberedande Konst & Kulturutbildningar? Vi ser fram emot din ansökan.

Utbildningen heter numera KONSTNÄRLIGT FÖRDJUPNINGSÅR och är en 1-årig Konst & Kulturutbildning inom Myndigheten för Yrkeshögskolan. Se mer info under rubrikerna här bredvid!

Här hittar du LÄNKEN  till web-plattformen där du ska skapa din ansökan, men läs nedan först!

English: If you need the application text in english contact info@osterlenskolan.se

Also read further information on the bottom of the pages on this website.

Sista ansökningsdatum
2024-05-05
Utbildningsstart
2024-08-26
Omfattning
1 år dvs 40 veckor
Studietakt
Heltid
Antal platser
25
Årsavgift
23 000 kronor
Studiemedel
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN. Du kan söka merkostnadslån som täcker årsavgiften. Läs mer här
Potten för högskolestudier kommer inte att beröras.


Behörighet

• Du har redan gått ett eller två år på en motsvarande utbildning och vill fördjupa ditt uttryck för att kunna söka vidare till en kandidat på Konst-, Arkitekt- eller Designhögskola

• Du vill komplettera en kandidatutbildning inom Arkitektur, Landskapsarkitektur, Konstvetenskap, Etnologi eller liknande för att utvidga ditt fält och hitta rätt master.

• Du har redan en egen praktik som du vill utveckla vidare.

Arbetsprover 

Sammanlagt 10 arbetsprover. Alla tekniker och uttryck är tillåtna. Visa olika uttryck och det som representerar dig.

Filformat

JPG, PNG, GIF. Bilderna får inte vara större än 3 MB. Om du har ditt material på PDF:er så får du maila dessa bilagor till skolan.
Video och ljudklipp laddar du på t.ex. Soundcloud, Vimeo eller Youtube som du länkar till. Video och ljudklipp bör begränsas till högst 5 min per arbetsprov.

Intyg och andra bilagor ska du ladda upp som pdf.

Personligt brev

Försök beskriva vem du är. Vad har du för intressen och hur påverkar de dig? Vad engagerar dig? Har du redan nu en bild av vad du vill utforska i ditt arbete här? Vad hoppas du att ÖKD ska ge dig? Har du någon önskedröm eller fantasi om ditt och/eller andras liv om fem år?

Studiebesök

För dig som är nyfiken på skolan är du välkommen att besöka oss. Vi har inte öppet hus under sommaren men kan ordna ett studiebesök efter överenskommelse. Ring eller maila i förväg! Vill du prata med ngn nuvarande student kan vi förmedla kontakten. Följ oss på Instagram: #osterlenskolan se även osterlenskolan.com

Kontakt

Om du undrar något om ansökningsförfarandet så får du gärna maila! info@osterlenskolan.se eller ring Madeleine 0709 79 23 43.

Text in english:

The application is open!
Do you want to go to one of Sweden’s most up-to-date university preparatory Art & Culture educations? We look forward to receiving your application.

This education is now called ARTISTIC IMMERSION YEAR and is a 1-year Art & Culture education within the The Swedish National Agency for Higher Vocational Education. See more info under the headings here next!

Here you will find the LINK to the web platform where you will create your application, but read below first!

Deadline for applications
05-05-2024
Start of education
26-08-2024
Extent
1 year ie 40 weeks
Study pace
Full time
Number of places
25
Annual fee
SEK 23,000
Student aid
The education entitles you to study funds from CSN if you come from within the Schengen area. You can apply for additional costs, loans that cover the annual fee. Read more here
The university study pot will not be affected.

International students has to contact Swedish Migration office to learn more about the visa requirements. If you live within the European Schengen area applying will be unrestricted.

Competence
• You have already completed one or two years of a corresponding education and want to deepen your expression in order to be able to apply to a candidate at the Art- Architecture- or Design Universities

• You want to complete a bachelor’s degree in Architecture, Landscape Architecture, Art Science, Ethnology or similar to expand your field and find the right master’s.

• You already have your own practice that you want to develop further.

Work samples
A total of 10 work samples. All techniques and expressions are permitted. Show different expressions and what represents you.

File format
JPG, PNG, GIF. The images must not be larger than 3 MB. If you have your material in PDFs, you can email these attachments to the school.
You upload video and audio clips to e.g. Soundcloud, Vimeo or Youtube that you link to. Video and audio clips should be limited to a maximum of 5 min per work sample.

You must upload certificates and other attachments as pdf.

Personal letter
Try to describe who you are. What are your interests and how do they affect you? What engages you? Do you already have an image of what you want to explore in your work here? What do you hope ÖKD will give you? Do you have a wishful dream or fantasy about your and/or others’ lives in five years?

Study visit
For those of you who are curious about the school, you are welcome to visit us. We do not have an open house during the summer, but can arrange a study visit by agreement. Call or email in advance! If you want to talk to a current student, we can put you in touch. Follow us on Instagram: #osterlenskolan see also osterlenskolan.com

Contact
If you have any questions about the application procedure, feel free to email! info@osterlenskolan.se or call Madeleine on 0709 79 23 43.