Om skolan

Österlenskolan för konst och design startades 1995 i Simrishamn på Österlen. Vi finns i ett inspirerande historiskt hamnmagasin invid havet. Skolan har kontinuerligt utvecklats och är idag en av de främsta förberedande utbildningarna inom bild och form. 

Utbildningen på ÖKD bygger på workshops / experimentellt ateljéarbete / gruppseminarier / föreläsningar / studiebesök – tematiska externa samarbeten / och professionell individbaserad handledning i egenvalda undersökningar. Den ska ses som en fördjupande skräddarsydd injektion och utveckling av tidigare erfarenheter från annan förberedande utbildning, egen praktik eller kandidatutbildningar inom relaterade fält.

Drömmer du om en slags residensperiod, en egen ateljé i en helt unik miljö bland intresserade människor? Vill du utveckla kunskaper, självförtroende och mod kring skav som engagerar dig? Behöver du utrymme att hitta och fördjupa egna fria tankar och idéer? Vill du undersöka olika sätt att se på materialitet – pröva gränsöverskridande metoder och discipliner – för att förstärka din egen gestaltningsförmåga? Då har du kommit rätt.

Konst och design speglar utmaningarna i sin samtid och ger det ett språk. Vi ser det som vår viktigaste uppgift att erbjuda verktyg och förståelse för den roll som konstnären/formgivaren har i ett demokratiskt, mångkulturellt, och föränderligt samhälle. På ÖKD skapar vi en miljö präglad av kamratskap och respekt för varandra. Här kan du läsa skolans värdegrund

Vi är inte rädda för att diskutera och utmana rådande kulturella normer. Det är din röst och dina uttryck, dina perspektiv, din frihet, din lust, dina berättelser och undersökningar som vi vill lyfta fram.

Österlenskolan för Konst & Design är en Konst och Kulturutbildning inom YH. Läs mer om utbildningsformen här.

Text in english under the image:

elever-gungarliten

The Österlen school for Art & Design started in 1995 in Simrishamn on Österlen. We are located in an inspiring historic port warehouse next to the sea. The school has continuously developed and is today one of the leading preparatory educations in art and design.

The education at ÖKD is based on workshops / experimental studio work / group seminars / lectures / study visits – thematic external collaborations / and professional individual-based supervision in self-selected investigations. It should be seen as an in-depth tailored injection and development of previous experience from other preparatory education, own practice or bachelor’s education in related fields.

Do you dream of a kind of residency period, your own studio in a completely unique environment among interested people? Do you want to develop knowledge, confidence and courage around gall that engages you? Do you need space to find and deepen your own free thoughts and ideas? Do you want to investigate different ways of looking at materiality – try cross-border methods and disciplines – to enhance your own design skills? Then you’ve come to the right place.

Art and design reflect the challenges of our time and give it a language. We see it as our most important task to offer tools and understanding for the role that the artist/designer has in a democratic, multicultural and changing society. At ÖKD, we create an environment characterized by comradeship and mutual respect. Here you can read the school’s values.

We are not afraid to discuss and challenge prevailing cultural norms. It is your voice and your expressions, your perspectives, your freedom, your desire, your stories and investigations that we want to highlight.

Österlenskolan for Art & Design is an Art and Culture education within YH – University of Applied Sciences.