Utbildningen

Konstnärligt fördjupningsår

Utbildningen är 1-årig, och vänder sig till dig som redan har någon form av konstnärlig studiebakgrund, eller som vill fördjupa det egna uttrycket på väg mellan en kandidat och en master inom relaterade fält. Du kan också ha en identifierar praktik som du vill vidareutveckla. Gemensamt är en stark motivation.

Utbildningens syfte är att ge dig förutsättningar att utveckla dina konstnärliga uttryck oavsett inriktning, och fördjupat utforska och identifiera dina egna konstnärliga frågeställningar och processer.

ÖKD är en viktig steppingstone för dig som vill studera vidare till ett konst och formrelaterat yrke på nationell eller internationell högskolenivå. Det gäller även dig som vill reorientera en angränsande kandidatutbildning för vidare masterstudier. Alternativt för att boosta en egen praktik då livslångt lärande är en viktig princip.

Upplägg

Vi fokuserar på gränsöverskridande arbetssätt och samtidsfrågor i  konst och design. Konstteori ingår och förankrar arbetet i dess kontext. Utbildningen är organiserad i temaperioder som fördjupar olika metoder och uttryck samt egna undersökningar som alla avslutas med gemensamma presentationer och samtal. Här växer din förmåga att också formulera dig verbalt.

Under perioder av egna undersökningar, utvecklas ditt arbete tillsammans med individuellt utvalda yrkesverksamma mentorer som passar just ditt fokus. Motivation, längtan och nyfikenhet gör att du med hjälp av dem kan omvandla dina frågeställningar och undersökningar till gestaltningar som får dig att växa som avsändare. Du kan använda skolans galleri för en separatutställning (se under rubriken Gallerø). Läsåret avslutas i ett längre examensprojekt som sammanfattar din praktik med examinationer och examensutställning på Galleri 21 i Malmö.

Till temaperiodernas workshopar engageras varje år nya konstnärer eller formgivare vars egen praktik relaterar till innehållet, vilket gör att du får en förstärkt känsla för fältet, dess komplexitet och möjligheter. Temaperioderna delas in i Plats och mytologi i fyra dimensioner, Konst och form i brytningstid. Immersivt berättande, Praktik i samexistens och Natur, arkitektur, skulptur i kontext. Varje temaperiod har underteman som knyter an till olika frågeställningar, discipliner, metoder och materialitet.

Vi har flera samarbeten på schemat med kända kulturinstitutioner i området där du får ställa ut och testa yrkesrollen. Här utvecklas relationer med den professionella verkligheten som vi ingår i och dina nätverk in i denna värld förstärks på ett unikt sätt.

Workshops och föreläsningsserier i projektmetodik, idégestaltning, portfolio, artist statement och professionell organisering och finansiering ingår också. Och tid och mentorstöd att arbeta med ansökningar till högskolorna om du vill.

ÖKD är är en förberedande Konst- och Kulturutbildning inom Yrkeshögskolan.

Efteråt

Du som använder den här utbildningen optimalt har mycket goda förutsättningar att komma in på alla Sveriges, Nordens och Europas konst och formhögskolor, vi har även studenter som pluggat vidare i USA och på Nya Zeeland.

Andra utvecklar sina egna verksamheter.

Text in english under the image:

Artistic immersion year

The education is 1 year long, and is aimed for those who already have some kind of artistic study background, or who want to deepen their own expression on the way between a bachelor’s and a master’s in related fields. You may also have an identifying practice that you want to further develop. Common is a strong motivation.

The aim of the education is to give you the conditions to develop your artistic expressions regardless of direction, and to explore and identify your own artistic questions and processes in depth.

ÖKD is an important stepping stone for those who want to study further into an art and form-related profession at national or international university level. This also applies to those who want to reorient an adjacent bachelor’s degree for further master’s studies. Alternatively to boost your own practice as lifelong learning is an important principle.

Approach

We focus on cross-border working methods and contemporary issues in art and design. Art theory is included and anchors the work in its context. The training is organized in theme periods that deepen different methods and expressions as well as own investigations, all of which end with joint presentations and conversations. Here your ability to also formulate yourself verbally grows.

During periods of your own research, your work develops together with individually selected professional mentors who suit your particular focus. Motivation, longing and curiosity means that you can use them to transform your questions and investigations into forms that make you grow as a sender. You can use the school’s gallery for a separate exhibition (see under the heading Gallerø). The academic year ends in a longer degree project that summarizes your practice with examinations and a degree exhibition at Galleri 21 in Malmö.

Every year, new artists or designers whose own practice relates to the content are involved in the workshops of the theme periods, which means that you get a stronger understanding of the field, its complexity and opportunities. The theme periods are divided into Place and mythology in four dimensions, Art and form in times of transition. Immersive storytelling, Practice in coexistence and Nature, architecture, sculpture in context. Each theme period has sub-themes that connect to different issues, disciplines, methods and materiality.

We have several collaborations on the schedule with well-known cultural institutions in the area where you can exhibit and test the professional role. Here, relationships are developed with the professional reality we are part of and your networks into this world are strengthened in a unique way. You will have workshops and lecture series in project methodology, idea generation, portfolio, artist statement and professional organization and financing are also included. And time and mentor support to work with applications to the universities if you want.

ÖKD is a preparatory Art and Culture education within the Swedish National Agency for Higher Vocational Education.. Afterwards, you who use this education optimally, have very good prospects of admission to all art and design universities in Sweden, the Nordics and Europe , we also have students who studied further in the USA and in New Zealand. Others are developing their own professional practice.